Mónquàýnghĩanày,tặngDuy“cốp”!

“Chúc Duy “cốp” tuổi mới luôn dám nghĩ, dám làm, dám tự tin thể hiện bản thân mình nhiều hơn nữa trong màu áo Du Lịch”.