Được?Phương tiện truyền thông Anh đã phơi bày rằng sau khi Manchester United thua, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, một nhà hàng trong một nhà hàng trong một nhà hàng, quốc gia nào đã giành được World Cup bóng đá nhiều nhất

Được?Phương tiện truyền thông Anh đã phơi bày rằng sau khi Manchester United mất Cristiano Ronaldo, một bữa tối của nhà hàng ở một nơi nào đó ở một nơi nào đó [quốc gia nào là World Cup bóng đá nhất]: Trang web này thể thao